Giỏ hàng

Phối cảnh

Bảng màu

Ghế da

Ghế bar B231
Ghế bar B231
1,240,000 đ
Ghế bar B231-S
Ghế bar B231-S
1,140,000 đ
Ghế bar B232
Ghế bar B232
1,550,000 đ
Ghế GX234 - M
Ghế GX234 - M
1,550,000 đ
Ghế tựa GT2310
Ghế tựa GT2310
900,000 đ
Ghế tựa GT2311
Ghế tựa GT2311
1,900,000 đ
Ghế tựa GT2312
Ghế tựa GT2312
1,900,000 đ
Ghế tựa GT2312.1
Ghế tựa GT2312.1
1,900,000 đ
Ghế tựa GT2313
Ghế tựa GT2313
1,600,000 đ
Ghế tựa GT2314
Ghế tựa GT2314
1,600,000 đ
Ghế tựa GT2315
Ghế tựa GT2315
1,020,000 đ
Ghế tựa GT2316
Ghế tựa GT2316
620,000 đ
Ghế tựa GT2316B
Ghế tựa GT2316B
740,000 đ
Ghế tựa GT2317
Ghế tựa GT2317
620,000 đ
Ghế tựa GT2317B
Ghế tựa GT2317B
740,000 đ
Ghế tựa GT234
Ghế tựa GT234
800,000 đ
Ghế tựa GT234B
Ghế tựa GT234B
780,000 đ
Ghế tựa GT235
Ghế tựa GT235
920,000 đ
Ghế tựa GT236
Ghế tựa GT236
980,000 đ
Ghế tựa GT237
Ghế tựa GT237
980,000 đ
Ghế tựa GT237B
Ghế tựa GT237B
880,000 đ
Ghế tựa GT238
Ghế tựa GT238
990,000 đ
Ghế tựa GT239
Ghế tựa GT239
960,000 đ
Ghế tựa GT239B
Ghế tựa GT239B
860,000 đ
Ghế xoay GX08B-N | GX08B-M
Ghế xoay GX10.2
Ghế xoay GX10.2
1,140,000 đ
Ghế xoay GX11D-M
Ghế xoay GX11D-M
2,050,000 đ
Ghế xoay GX13.1-N
Ghế xoay GX13.1-N
1,500,000 đ
Ghế xoay GX13A-N
Ghế xoay GX13A-N
1,410,000 đ
Ghế xoay GX13B-N
Ghế xoay GX13B-N
1,650,000 đ

Phối cảnh

Bảng màu